MBA OKULLARI - AYNA SAYI 1

7 Kaynak: Yılmaz Karagülle S., Yüksek Lisans Tezi, “Öğretmen Aday- larında Mizah, İletişim Becerileri ve Kişilik Özellikleri Arasındaki Yordayıcı İlişkiler A çık bir sistem olan okuldaki iletişim ya- pısını insan bedenindeki kan dolaşımına benzetmek mümkün olacaktır. Eğitim kurumunun başarılı olmasında ve daha sağlıklı bir biçimde varlığını devam ettirmesinde iletişim hayati öneme sahiptir. Eğitim örgütleri amaçlarını gerçekleştirebilmek ve işleyişini sağlamak için örgütü oluşturan unsurlar arasında süreklilik arz eden bilgi alışverişinin sağlanabildiği temel zemin iletişim olacaktır (Güçlü, 2000:61-66). Bu sebep- le iletişimin eğitim kurumlarındaki fonksiyonları sürekli göz önünde tutulmalı ve bu kurumlarda bütünleşik bir yapı sergileyen iletişim ağının sağ- lıklı ve ayakta tutulması için çaba harcanmalıdır. Eğitim örgütündeki iletişimi, iç ve dış iletişim olmak üzere iki grupta incelemek olasıdır. Okul içi iletişim; yönetici-öğretmen, öğretmen-yö- netici, öğretmen-öğrenci, okul dışı iletişim ise okul-çevre iletişimi şeklinde ifade edilebilecektir. Yönetici-öğretmen iletişimin niteliği, diğer ile- tişimlerin gelişmesini ve yapısını önemli ölçüde etkilemektedir. Yapılan bir araştırmada; perso- nel-yönetici iletişiminin, personelin yöneticisi ile olan toplumsal ilişkilerinin niteliğine, yöneticinin iletişim süresinde gösterdiği tutum ve davra- nışa bağlı olarak gelişme gösterdiği yargısına varılmıştır (Polatoğlu, 1988:89). Netice itibariyle iletişim temelli bir yapı olan eğitim kurumlarında iletişimin kalitesi hem verilen eğitimin kalitesine yansıyacak hem de kurumun ürettiği sonuçlara bağlı olarak paydaşlardaki kuruma ilişkin algıyı şekillendirecektir. Bu algının oluşturacağı kurum- sal imaj beraberinde kurumsal itibarın da örgüt içi iletişim ile doğrudan ilişkili olduğu apaçık ortadadır. Öğretmenlerde iletişim becerileri İletişim temelli bir yapı olan eğitim kurumlarında iletişimin kalitesi hem verilen eğitimin kalitesine yansıyacak hem de kurumun ürettiği sonuçlara bağlı olarak paydaşlardaki kuruma ilişkin algıyı şekillendirecektir. Serpil Y. Karagülle MBA Okulları PDR Koordinatörü

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=