MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

7 Dijital neslin yenilikçi üniversitesi: Fenerbahçe Üniversitesi Fenerbahçe ve MEDICANA gibi iki güçlü kurumun bir araya gelerek hayata geçirdiği Fenerbahçe Üniversitesi, MEDICANA Eğitim Grubu şemsiyesi altında faaliyete başladı. Üniversiteye ilişkin ayrıntıları Fenerbahçe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu’yla konuştuk. F enerbahçe’nin bir spor kulübün- den öte Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu vurgulayan Ali Rıza Büyükuslu, üni- versite bünyesinde sporun yanı sıra Medicana Grubu’nun bü- yük deneyiminden yararlana- rak sağlığa da özel bir önem vereceklerini söylüyor: Üniversitenin FB Kulübü ve camiasından aldığı güç ve değerler üniversitede nasıl şekillenecek? Fenerbahçe Spor Ku- lübü 112 yıllık tarihsel köklere dayanan, birçok kişiye bir spor kulübü- nün ötesinde anlam ifade eden, Türki- ye’nin en büyük sivil toplum örgütlerinden birisidir. Türkiye ve yurt dışında şube ve dernekleriyle çok geniş bir temsil oranına sahiptir. Spor alanında başı çeken futbol dışında, 9 olimpik spor branşında kadın ve erkek takımlarıyla fa- aliyette bulun- maktadır. Spor dışında tekstil, perakendecilik, catering, Fut- bol A.Ş., TV, radyo ve sosyal medyasıyla adeta büyük bir holding gibi ekonomik hayata katma değer yaratmaktadır. Do- layısıyla tüm bu ekonomik, sosyal, kül- türel birikim ve alt yapı üniversitenin ve öğrencilerin hizmetinde olacaktır. Mezu- niyetleri sonrası Fenerbahçe kültürü ve Fenerbahçe marka değeri ile yetişmiş öğrencilerimiz, iş gücü piyasalarında ge- çerli olan çok kuvvetli bir diplomaya sa- hip olacaklardır. FBÜ’nin üniversite dünyasına getireceği yenilikler neler olacak? Fenerbahçe Üniversitesi, “dijital neslin yenilikçi üniversitesi” mottosu ile eği- tim-öğretim hayatına başlayacağı için, yeni dünya düzenini şekillendiren ve bunun dijital dönüşümünü yöneten, ge- leceğin küresel liderlerinin yetişeceği bir üniversite olma iddiasını taşıyor. Yenilikçi yaklaşımların, dijital teknolojik alt yapı ve sosyal ekosistemle buluşarak eğitim-öğ- retim sürecini olumlu etkilemesiyle, mes- leki formasyonu yüksek ve entelektüel derinliği olan dünya vatandaşları yetiş- tirmeyi hedeflemektedir. FBU, geleceğin dijital profesyonellerinin ve girişimcilerinin yetiştirildiği üniversite olarak fark ve far- kındalık yaratacaktır. FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ Eğitime başlıyor! fbu.edu.tr 08503361907 The innovative university of the digital generation: Fenerbahce University Cofounded by the two strong institutions, Fenerbahce and MEDICANA, Fenerbahce University began to operate within MEDICANA Education Group. We discussed the details of the university with Prof. Dr. Ali Rıza Büyükuslu, the vice chancellor of the Fenerbahce University. E mphasizing Fenerbahce’s importance as being one of the larg- est non-governmental organizations of Turkey, besides being a sport club, Ali Riza Büyükuslu, also remarks that they will give special importance to health within the university, by taking advantage of the Medicana Health Group’s great experience, as well as sports. How the strengths and values of Fenerbahce Sports Club and its community will be implemented at the university? Its historical roots going back to 112 years ago, and being a significant symbol to many beyond a sports club, Fenerbahce Sports Club is one of the largest non-governmental organizations of Turkey. It has a very high representation rate with the branches and associations throughout Turkey and abroad. In addition to its leading role in the field of foot- ball, Fenerbahce Sports Club has been active in 9 Olympic branches of sports with its teams consisting of men and women. Other than sports, Fenerbahce plays the role of a grand holding by creating added val- ue for economic life in various fields such as textile, retail, catering, Futbol A.S, TV, radio and social media. Therefore, in addition to the Fenerbahce culture and Fenerbahce brand value, all these economic, social, cultural background and experiences will be in the service of the students of FBU, and after graduation, they will have a highly rec- ognized diploma, valid in the labour market. What innovations will FBU bring to the academic world? Fenerbahce University claims to be a university to dominate the new world order, manage its digital transformation and raise the global lead- ers of the future, as it begins its education life with the motto “the in- novative university of the digital generation”. FBU aims to raise global citizens who have high professional formation and intellectual depth. We aim to reach that target through the support of innovative approach- es, meeting with digital-technological infrastructure and social ecosys- tem, which will positively affect the education process. FBU will make a difference and create awareness as being the university where the digital professionals of the future and entrepreneurs are trained. Which faculties and departments will be in FBU? Fenerbahce University initially acquired its legal entity and gained right to start education with 5 faculties and 18 programs. In the de- signing process of the mentioned faculties and programs, most sought occupations and areas in the world and in Turkey are preferred. Due to the strong infrastructure of the Sports Club, there are 4 de- partments within the Sports Science Faculty: Physical Education and Sports Teaching, Sports Coaching, Sports Management and Recrea- tion.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=