MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

Üç kuşak bir arada MBA Okullarında üç kuşak bir arada çalışıyor. Ortak amaç, öğrencileri geleceğe hazırlamak. Bu üç kuşağın sinerjisi öğrenmeyi teşvik ediyor! Her şeyin hızla değiştiği bir çağda MBA’lı öğrenciler, belirsizlikle baş edebilmenin yollarını da öğreniyorlar… MBA Okullarının İnsan Kay- nakları politikasının ilk amacı öğrencilerinin başarısı ve mutluluğudur. MBA Okul- ları bünyesinde her kuşaktan yönetici ve öğretmen çalışıyor. İK Departmanı, kuşaklar arası uyumu sağlayarak verimi artırmayı hedefliyor. MBA Okulları İK Müdürü Özlem Çapar ’ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazıyı sizlerle paylaşıyoruz: Başarının yolu ‘takdir’den geçiyor Günümüzde nesiller X, Y ve Z kuşakla- rı olarak adlandırılıyor. İş hayatında aktif olarak çalışan, ilginç harflerle adlandırı- lan bu genç kuşaklar birbirlerinden farklı özelliklere sahip. Bu farklılıklar berabe- rinde hem iş hayatında hem de sosyal hayatta çatışmaları doğuruyor. Peki, bu farklılıklar neler? Yokluk ve zorluk yıllarını kapsayan, bu zeminde oluşan X nesli, 1965-1979 yılla- rı arasında doğanlardan oluşuyor. X ku- şağı teknolojinin henüz gelişmemiş oldu- ğu yıllarda doğmuş bir nesil. Ancak son dönem teknolojik gelişmelere de ayak uydurabiliyorlar. Aidiyet duygusu geliş- miş, otorite ve kurallara saygılı, sadık ve başarı için çalışmaya inanan bir nesil. X kuşağı genellikle çalışma saatlerine uyan ve disiplini seven özelliklere sahip. Takım çalışmasına çok uyum gösteremezler. Teknolojinin ivmelendiği 1980-1999 yıl- larında doğan Y kuşağı ise farklılığın en çok hissedildiği bir nesil. Değişime ça- buk uyum göstermek, takım çalışmasına yatkınlık, özgürlüğüne düşkün olmak, uzun çalışma saatlerini, otoriteyi sevme- mek ve sabırsızlık bu kuşağın en belirgin özelliklerinden. Otoriteyi sevmemeleri çok iş değişikliğine sebep oluyor. Teknolojinin içinde doğan Z kuşağı ise 2000 ve sonrasında doğanlardan oluşu- yor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarını aktif olarak kullanıyorlar ve sosyalleşmeyi in- ternet kullanımı ile gerçekleştiriyorlar. Z kuşağı oyuncak yerine teknolojinin için- de büyümeyi tercih eden, dolayısıyla da çabuk sıkılan bir nesil. Sabırsız oldukları için de odaklanma problemleri var. Bu- nun yanında yüksek IQ’ya da sahipler Çalışanın motivasyonu önemli Bu kuşaklar içindeki belirgin farklılıklar, zamanla şirketlerin farklı çalışma şekilleri geliştirmelerine sebep oluyor. Farklı ça- lışma şekilleri diye tanımladığımız, esnek çalışma saatleri, kişilerin artık ofislere bağlı kalmayıp home ofis çalışması, ya- ratıcılığı arttıran ofislerdeki çalışma or- tamları… Kuşaklar arası farklılıklarla birlikte, in- ternete her yerden ulaşılabiliyor olması, farklı çalışma ortamları ve çalışma saat- lerinde esneklik sağlasa da aslında de- ğişmeyen tek şey şirketlerin çalışandan daha fazla verim elde etmek için, çalışa- nın motivasyonunu sağlaması gerektiği- ne inanması, kurumuna dahil ettiği çalı- şanını kaybetmek istememesi… Özellikle Y kuşağı ile ülkemizde farkına varılan çalışanın motivasyonunu sağla- mak için kurumlar, maaş artışı, çift maaş ya da prim ödemesi gibi personel mali- yetini de artıran uygulamalara gidebiliyor. Ancak yapılan araştırmaların tümü, tüm kuşaklar için, ikramiye ve terfiden daha önemli olanın bireysel takdir olduğunu ortaya koyuyor. Takdir ve ödüllendirme- nin, çalışanların en iyi performansı ortaya çıkarmasında etkili olduğu herkes tara- fından kabul görüyor. Yöneticilerin dikkat etmesi gereken nokta, kuşak farklılıklarını göz önünde tutarak ve çalışanını iyi tanıyarak en etkili motivasyon taktiklerini uygulayabilmektir. X, Y, Z… 28 29 Managers should pay attention to applying the most effective motivation tactics by taking into account differences between generations and knowing their employees well. T he very first goal of the Human Resources department of MBA Schools is the happiness and success of students. Directors and teachers of all three generations work within MBA Schools. HR Department of MBA aims to increase efficiency through harmo- ny of generations. We would like to share below MBA Schools HR Manager, Özlem Çapar ’s article about this issue. The way to success is through ‘appreciation’ Generations are classified and referred to as Generations X, Y and Z today. These young generations, working actively in business life and referred to with these interesting letters, have different characteristics. These differences lead to conflicts in both business and social life. So what are these differences? Generation X, covering the years of both poverty and challenges, is the generation born between 1965-1979. Generation X is a generation born in years when technology was not advanced yet. However, they can keep up with recent technological developments. It is a generation X, Y, Z… Three generations together Three generations work together in MBA Schools. The common purpose is to prepare students for the future. The synergy they create fosters learning! In an era where everything is changing rapidly, MBA students are also learning ways to cope with uncertainty… with a strong sense of belonging that respects authority and rules, is loyal and believes in working for success. Generation X usually dis- plays characteristics that abide by working hours and love discipline. They can’t fit very well into teamwork. Generation Y are those born between 1980-1999 when technology gained momentum and is the generation in which the difference is felt the most. Adapting quickly to change, aptitude for teamwork, being fond of freedom, dislike of long working hours and authority, and im- patience are some of the most significant characteristics of this gener- ation. As they do not like authority, they change jobs very frequently. Generation Z is the generation born into technology and covers those born in 2000 and after. They actively use smartphones and tablets, which are very popular and they socialize via Internet. Generation Z is a generation that prefers to grow in technology instead of playing with toys, therefore gets bored quickly. As they are impatient, they have concentration problems. They also have high IQ. Employee motivation is important As there are significant differences between these generations, com- panies have developed different ways of working with them over the course of time. Flexible working hours, which we define as different working styles help people not to have to adhere to office hours any longer and give them the opportunity to work from home and this, in return, increases creativity in offices... Although the fact that Internet is accessible from anywhere and thus offers different working environments and working hours flexibility, the only thing that doesn’t change is that companies believe they need to ensure that their employees are motivated at work to achieve more efficiency and they do not want to lose the employees who are part of the company. In order to motivate employees who were known to be members of Generation Y, companies try different methods such as salary in- crease, double salary or premium payment. However, research has shown that individual appreciation is more important than bonuses and promotions for all generations. It is accepted by everyone that appreciation and rewarding are effective in creating the best perfor- mance.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=