MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

26 O kuryazarlık becerisi, öğrencinin tüm hayatını belirliyor. İlkokul- da edinilen bu beceri sayesin- de okuduğunu anlama ve kendini ifade edebilme olanaklarını yakalıyorlar. MBA Okulları İlkokul Akademik Koordina- törü Pınar Kahraman , bu becerinin öğ- rencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözebilme yeteneklerini etkilediğini söy- lüyor. Pınar Kahraman’ın konuya ilişkin kaleme aldığı yazıyı aşağıda paylaşıyo- ruz: “Okuma sadece hecelerin ya da sözcük- lerin okunmasını içermeyen bir süreçtir. Okunanların anlamına da ulaşması ge- rekmektedir. Bu zor beceri 0 yaştan baş- layarak yaşam boyu devam etmektedir. Aşamaları her birey için farklı süreçler içermektedir. Okuma, daha doğrusu okuduğunu an- lama performansı ile akademik başarı arasında çok önemli bir bağlantı bulun- maktadır. Okuduğunu anlayan, yani okur yazarlığa geçen çocuk ile okuma yazma bilen çocuk arasında akademik olarak büyük farklılıklar bulunmaktadır. Okur yazarlık becerilerini kazandırmak için erken dönemde çocuklara ses bil- gisel (bilinmeyen sözcüklerin okunması için okuyucunun harf ya da yazı birim- leri sesbirim olarak kodlaması ve bunları birleştirmesi) farkındalığını çok iyi vermek gerekir. Bu beceriyi iyi kazanan çocuklar ileriki dönemlerde akıcı okuma becerisini daha çabuk ve iyi şekilde kazanmakta, buna bağlı olarak da okuduğunu anlama becerisi daha başarılı bir şekilde gerçek- leşmektedir. Dönemlere göre okuma-yazma becerisi- nin özelliklerine baktığımızda; • Çocuklar sözcükleri önce görsel olarak tanımaktadırlar. (Logografik okuma) • Çocuklar bu dönemde aldıkları alfa- betik ipuçlarını kullanarak kelimeyi tahmin ederek okumaya çalışmakta- dır. İlkokul okuma-yazma eğitiminin ilk aşamalarını kapsayan dönemdir. (Er- ken Alfabetik Okuma Dönemi) • İleri alfabetik okuma döneminde ise sesleri artık birleştirerek okurlar. Bu ilkokulun ilk senesinde gerçekleşen beceridir. Ve günümüz şartlarına pa- ralel olarak ana sınıfı düzeyine inmeye başlamıştır. • Öğrenciler sözcük köklerini ve eklerini bir bütün halinde okurlar ve çok hız- lı birleştirirler. Hem bütünsel okuma hem de ses bilgisel becerileri kullanır- lar. (Ortografik Dönem) Bu dönemleri eksiksiz ve doğru geçen öğrenciler, sadece okuma-yazma be- cerisi almazlar. Onlar anlayarak okuyan ve anlayarak yazan okur yazarlık be- MBA öğrencileri, okuyarak anlıyor; yazarak keşfediyor. MBA’da ilkokul eğitiminin amacı “okur – yazar”lıktan öte, okuduğunu anlayan ve yazarak kendini ifade edebilen öğrenciler yetiştirmektir. cerilerine sahip bireylerdir. Başarılı bir okuma performansı diğer verilen dersler ve bilgileri de etkilediği için ilkokulda ve- rilecek bu eğitimde öğretmenlerin tüm bu aşamaları çok dikkatle izlemeleri ve gerektiğinde uygun müdahalelerde bu- lunmaları gerekmektedir. İlkokulda ve- rilen okuma-yazma eğitiminin doğru ve sağlam temellerle verilmesi bu yüzden büyük önem arz etmektedir. Yeniliklere açık, okuryazarlık becerisi kuvvetli ezberden gitmeyen, yaratıcı dü- şünen, problem çözebilen ve yeni bece- rileri edinebilen bireylerin çağı olan günü- müzde çocuklarımızı bu becerilere sahip bireyler olarak yetiştirmeliyiz. İlkokullar bu becerilerin kazanılmasının sağlandığı, ilk ve en önemli adımın eği- timini veren süreçtir. Bu önemli süreç (okuryazarlık becerisi) sağlam verilmez- se, her şeyin temelini oluşturan bilgiye erişme becerisine sahip olmayan bireyler yetiştiririz.” MBA’da ilkokul: Anlamak ve kesfetmek . Primary years at MBA Schools: To comprehend and explore Students in MBA Schools comprehend through reading and explore through writing. The aim of primary school education at MBA is beyond teaching how to read; raising students who understand what they read and express themselves through writing is the main goal. L iteracy skills affect the whole life of a student. By means of these skills achieved at primary years students are able to understand what they read and express their thoughts. Pınar Kahraman, the Primary School Academic Coordinator of MBA Schools , says that these skills improve students’ creative thinking and problem solving abilities. We would like to share below Pınar Kahra- man’s article about this issue: Reading is a process that does not involve reading only syllables or words. What is read should also have a meaning. This is a difficult skill the acquisition of which starts at the age of 0 and continues life- long. The stages involve different processes for each and every indi- vidual. There is a very important connection between reading, or rather, read- ing comprehension performance and academic achievement. There are significant academic differences between the child who compre- hends what he/she reads, that is the child who is literate and the child who can read and write. In order to help children acquire literacy skills, it is necessary that children have a sound awareness about phonics (ability to encode and bring together the letters or the writing units as phonemes to read unknown words). Children who are good at this skill gain fluent reading skills in a faster and better way in later years and therefore their reading comprehension is more suc- cessful. Literacy skills according to periods: • Children first recognize words visually (Logographic reading). • Children try to read the word by guessing the word using the alpha- betical clues they get in this period (Early Alphabetical Reading Period). • In advanced alphabetical reading, children read sounds by com- bining them. This is the skill that develops in the first year of the primary school. Children have started to acquire these skills at the preschool level given today’s conditions. • Students can read word roots and suffixes/prefixes as a whole and combine them very quickly (Orthographic Period). Students who pass these stages completely and accurately do not only learn to read and write; they become individuals who communicate effectively. Reading comprehension performance affects learning oth- er subjects as well, so that the primary school teachers should follow these stages very carefully and make necessary guidance. Since litera- cy is the essential foundation of education, it is very important to give this skill at the very first years of primary school education. This age requires open-minded individuals with strong literacy skills, and creative thinking and problem solving abilities. So we have to stay away from rote-learning method and raise children who able to acquire new abilities. Primary school is the first and the most important stage where these skills are acquired. If this important stage is underestimated we fail to raise individuals who are able to reach and improve his/her knowledge.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=