MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

22 23 MBA Okullarında ilkokulun ilk yı- lında her öğrencinin ilgi ve yetenekleri dikkatle göz- lemlenerek her öğrenciye özel öğrenme ve yetenek haritaları çıkartılıyor. Öğrenci- ler bu haritalar doğrultusunda en uygun kulüp ve etkinliklere yönlendiriliyor. Yaparak ve yaşayarak İlk yılda okuma-yazma eğitiminin yanın- da öğrencilerin kendilerini ifade edebile- cekleri etkinlikler de yapılıyor. Sanatsal, sportif ve sosyal etkinliklerin yanı sıra bilimsel faaliyetlere de büyük önem ve- riliyor. Laboratuvarda yapılan ilginç ve eğlenceli deneylerle öğrencilerin bilim dünyasına adım atması sağlanıyor. MBA Okulları öğrencileri büyük bir merak duy- gusuyla; her şeyi, yaparak ve yaşayarak öğreniyor. 1. Sınıf Eğitim MBA Okullarında: İngilizce, ilkokulda öğrenilir MBA Okullarında ilkokul eğitimine; özellikle de ilkokulun ilk yılındaki eğitime özel bir önem veriliyor. Öğrenciler “birinci sınıf eğitim”le, 1. sınıfta tanışıyorlar. Türkçenin yanı sıra İngilizce okuma – yazmayı da öğrenip “dünya vatandaşı” olarak yetişmek için ilk adımı atıyorlar. I n the first year of the primary school, each student’s interests and tendencies are carefully observed; customized learning and talent maps are created for each of them. Students are directed to the most suitable student clubs and activities, in line with these maps. Learning by doing In the first year, besides reading-writing education, activities are or- ganized in which students can express themselves. In addition to ar- tistic, athletic and social activities, scientific activities are also given great importance. With interesting and entertaining experiments done in the laboratories, students are encouraged to step into the world of science. MBA students learn everything they encounter with a great sense of curiosity, and by doing and experiencing. Lifestyle Grade 1 students spend a significant amount of their time in the li- brary, after they learn to read and write, and they turn reading and writing into a ‘lifestyle’. At this point, cooperation with parents holds an important place. The books that the students read are written in the “Book Anthology Notebook”. This task is done by teachers at the school and by parents at home. Hayat tarzı 1. sınıf öğrencileri, okuma–yazma öğ- rendikten sonra zamanlarının önemli bir kısmını kütüphanede geçirerek okuma– yazmayı, bir “hayat tarzı”na dönüştürü- yorlar. Bu noktada velilerle de iş birliği yapılıyor. Öğrencilerin okudukları kitap- lar, “Kitap Antolojisi Defteri”ne işleniyor. Bu görevi okulda öğretmenler, evde de veliler üstleniyor. Çift dilli eğitim 1. sınıf öğrencilerinin okuma – yazma eğitimi Türkçeyle sınırlı değil! İngilizce- ye de büyük önem veriliyor ve haftada 16 saat “Çift Ana Dil Programı” uygu- lanıyor. Bu 16 saatlik programın 8 saati “Inquiry”; 5 saati “Literacy”; 3 saati de “CLIL” paketinden oluşuyor. Inquiry pa- keti, “araştırmaya dayalı öğrenme yak- laşımı”nı esas alıyor. Bu paketin amacı İngilizcenin bir yaşam biçimi olarak al- gılanmasını sağlamak. Literacy paketi, ağırlıklı olarak ses ve telaffuz çalışmala- rını esas alıyor ve bu paket, yabancı öğ- retmenler tarafından uygulanıyor. CLIL paketiyse İngilizcenin diğer disiplinlerle ilişkilendirilmesini amaçlıyor ve bu paket de yabancı öğretmenler tarafından uy- gulanıyor. Bir sınıfta iki öğretmen İlkokulda 16 saatlik yoğun İngilizce programına ek olarak; 5 saat Matema- tik ve 4 saat Hayat Bilgisi dersleri, “çift dilli” işleniyor. Bu çerçevede sınıflarda biri sınıf öğretmeni ve diğeri İngilizce öğretmeni olmak üzere iki öğretmen bulunuyor ve öğrenciler dünya stan- dartlarında bir eğitim alıyorlar. 1 st class education in MBA Schools: English is to be learned in elementary school Special emphasis is placed on primary school education in MBA Schools, and especially on the first year of primary school. Students become acquainted with the first class education in the first grade. In addition to Turkish, they learn to read and write in English and grow up as global citizens of the world. Bilingual education Reading - writing education of 1st grade students is not only limited to Turkish! A great emphasis is put on English and “Double Mother Tongue Program” is applied for 16 hours a week. This 16-hour in- tensive program consists of 8 hours of Inquiry, 5 hours of Literacy and 3 hours of CLIL packages. Inquiry package is based on a re- search-based learning approach. The purpose of this package is to ensure that English is perceived as a lifestyle. Literacy package is mainly based on voice and pronunciation exercises and this package is implemented by foreign teachers. The CLIL package aims to relate English to other disciplines and is implemented by foreign teachers, as well. Two teachers in one class In addition to the 16 hours of intensive English program at MBA ele- mentary schools, 5 hours of Mathematics and 4 hours of Life Science courses are taught bilingual. In this context, there are two teachers present in the classroom, one of whom is a class teacher and the other is an English teacher. So that, students gain the opportunity to receive a world class education.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=