MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

12 13 6C EğitimYaklaşımı MBA Okulları “üstün potansiyelli” öğrenciler için yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu yaklaşım sayesinde hem üstün potansiyellilerin özel eğitim ihtiyaçları anlaşılıp karşılanıyor, hem de toplumla sağlıklı ilişkiler kurmaya devam ediyorlar. Ü stün potansiyelli öğrencilerin eği- timi her zaman zordur. Bu öğren- ciler diğer arkadaşlarından daha çabuk öğreniyor ve çok hızlı bir ilerleme gösteriyorlar. Bu yüzden bu öğrenciler akranlarından soyutlanarak “hızlandırıl- mış eğitim”e tabi tutuluyorlar. Fakat bu uygulama birçok olumsuzluğa da neden oluyor. O yüzden bu öğrencileri genel okul ikliminin içinde tutarak potansiyelle- rini gerçekleştirmelerine yönelik modeller geliştiriliyor. Tüm dünyada kabul gören ve MBA Okullarında da uygulanan “6C Yaklaşımı”yla üstün potansiyelli öğrenci- ler, akranlarıyla etkileşerek eğitim görü- yorlar. Öğrenciye özel müfredat 6C Yaklaşımı, müfredatın sınıf içinde her öğrenciye özel olarak zenginleştirilme- sini esas alıyor. Bu çerçevede var olan müfredata öğrencinin potansiyeli doğ- For ‘high potential students’ E ducation of high potential students has always been difficult. These students learn more quickly than their peers and they make very fast progress. Therefore, students with high poten- tials are isolated from their peers and they are provided accelerated education. However this practice also causes many negative effects. Many models are being developed to help these students realize these potentials by keeping them within the typical school environment. Recognized all over the world and implemented in MBA Schools, the 6CApproach offers high potential students to receive education while interacting with their peers. Student-specific curriculum The 6C Approach is based on the enrichment of the curriculum for each student in the classroom. In this framework, new modules are added to the existing curriculum in line with the student’s potential. These modules include more challenging topics, different materi- als, and different learning styles and strategies. This enrichment is done horizontally and vertically. Horizontal enrichment applications increase the range of activities. Vertical enrichment means a deeper study of an existing subject. Benefits of enrichment Thanks to this approach, high potential students are not isolated from their peers and display a socially and emotionally balanced develop- ment. In this way, they become more compliant and flexible. Being together with their peers also allows these students to become more courageous and more creative, as well as it supports their multidimen- sional development and increases their awareness of other abilities. How does the system work? The potential of the students in MBA Schools is evaluated by the counselling service, in collaboration with the teachers and families. An inventory study takes place at the beginning of each academic year and this study lasts eight weeks. With scientific tests, teacher observations and family views, the potential and the level of each student is assessed. At the end of eight weeks, the report created by the counselling service is shared with class teachers and families. Then the students are directed to “enrich- ment workshops”, in this line. In addition to the workshops, each teacher enriches the existing curriculum with special modules thanks to the reports given to them. Scientific and technical sup- port is also received from Fenerbahce University in the operation of the enrichment workshops. A new approach is being adopted in MBA Schools for “high potential students”. Thanks to this approach, high potential students’ unique education needs are planned for and respected, and they still continue to establish healthy relationships with the community. 6C EducationApproach 6C Eğitim Yaklaşımı’nın hedeflediği 6 beceri aşağıda sıralanıyor. MBA Okullarının bu becerileri esas alarak hayata geçirdiği Gelişim Atölyeleri’yse parantez içinde belirtiliyor: The 6 skills that the 6C Education Approach targets are listed below. Enrichment Workshops, based on these skills and implemented by MBA Schools, are given in parenthesis. Eleştirel Düşünme Atölyesi / (Düşünme Becerileri Atölyesi) İletişim Atölyesi / (Felsefe Atölyesi) Yaratıcı Düşünme Atölyesi / (Hayal Tasarım Atölyesi) İşbirliği Atölyesi / (STEAM Atölyesi, Spor Atölyesi) Kültür Atölyesi / (J-CIP ve CIP Atölyesi) Karakter Atölyesi / (Sosyal Beceriler Atölyesi, Drama Atölyesi) ‘Üstün potansiyelliler’ için Critical Thinking Workshop / (Thinking Skills Workshop) Communication Workshop / (Philosophy Workshop) Creative Thinking Workshop / (Dream Design Workshop) Collaboration Workshop / (STEAM Workshop, Sports Workshop) Culture Workshop / (J-CIP and CIP Workshops) Character Workshop / (Social Skills Workshop, Drama Workshop) 1 2 3 4 5 6 6C Eğitim Yaklaşımı 6C Education Approach rultusunda yeni modüller ekleniyor. Bu modüller, daha zor konuları, farklı materyalleri ve değişik öğrenme bi- çimlerini içeriyor. Bu “zenginleştirme”, “yatay” ve “dikey” biçimde yapılıyor: Yatay zenginleştirme uygulamalarıyla etkinlik çeşitleri artırılıyor. Dikey zengin- leştirmeyse var olan bir konunun daha derin bir şekilde incelenmesi anlamına geliyor. Zenginleştirmenin yararları Bu yaklaşım sayesinde üstün potansi- yelli öğrenciler, akranlarından ayrılmı- yor; duygusal ve sosyal açıdan dengeli bir gelişim gösteriyorlar. Bu sayede daha uyumlu ve daha esnek oluyorlar. Akranlarıyla birlikte olmak, bu öğren- cilerin diğer yeteneklerinin de farkına vararak çok boyutlu gelişmesini, daha cesur ve daha yaratıcı olmasını da sağlıyor. Sistem nasıl işliyor? MBA Okullarında öğrencilerin potan- siyelleri, PDR birimi öncülüğünde, öğ- retmenlerin ve ailelerin işbirliğiyle sap- tanıyor. Her eğitim yılının başında bir envanter çalışması gerçekleştiriliyor ve bu çalışma sekiz hafta sürüyor. Bilimsel testler, öğretmen gözlemleri ve aile gö- rüşleriyle her öğrencinin potansiyeli öl- çülüyor, seviyesi saptanıyor. Sekiz hafta sonunda PDR birimi tarafından oluşturu- lan rapor, sınıf öğretmenleri ve ailelerle paylaşılıyor ve öğrenciler bu doğrultuda “gelişim atölyeleri”ne yönlendiriliyorlar. Atölye çalışmalarının yanı sıra her öğret- men kendilerine verilen raporlar doğrul- tusunda var olan müfredatı öğrencisine özel modüller sayesinde zenginleştiriyor. Gelişim Atölyelerinin işleyişinde Fener- bahçe Üniversitesi’nden de bilimsel ve teknik destek alınıyor.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=