MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Yaz 2019

8 9 FBÜ’de hangi fakülte ve bölümler olacak? Fenerbahçe Üniversitesi başlangıçta 5 fakülte 18 program ile tüzel kişiliğini ve eğitim-öğretime başlama hakkını elde etmiştir. Söz konusu 5 fakülte ve 18 program dizayn edilirken Türkiye’de ve dünyada en çok aranan meslekler veya alanlar tercih edilmiştir. Güçlü Spor Kulübü alt yapısı nedeniyle Spor Bilimleri Fakültesi içinde 4 bölüm yer almıştır: Beden Eğitimi ve Spor Öğ- retmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yö- neticiliği Bölümü ve Rekreasyon. Sağlık Bilimleri Fakültesi yine özellikle Türkiye’nin en iyi sağlık gruplarından biri olan Medicana ile yapılan iş birliği ve güç birliği dolayısıyla çok iddialı bir fakülte olarak doğmuştur. Şu an itibariyle Sağlık Bilimleri Fakültesi içinde 3 bölüm yer al- maktadır. Beslenme ve Diyetetik, Fizyo- terapi ve Rehabilitasyon, ve Hemşirelik. Medicana’nın çok önemli sağlık alt ya- pısı ve hastanelerinden dolayı çok yakın zamanda Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği açılması planlanmaktadır. Üniversitemiz içinde diğer güçlü fakül- telerimizden biri de Mühendislik ve Mi- marlık Fakültesidir. Dijital teknoloji firma- ları, endüstri ve iş dünyası işbirliğinin çok kuvvetli olduğu bu fakültemizde 4 bölüm yer almaktadır; Endüstri ve Sistem Mü- hendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Mi- marlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün spor dı- şında en çok yatırım yaptığı alan TV, rad- yo ve yeni medya diye tanımlayacağımız sosyal medyadır. Muhteşem dijital tek- nolojik bir alt yapıya sahiptir. Öğrencilerin okurken çalışacağı, öğrendiği bilgiyi uy- gulayacağı, staj yapacağı ve sonrasında işe girebileceği ortamı sunan fakültele- rimizden birisi de İletişim Fakültemizdir. Bu fakülte bünyesinde 5 program yer alı- yor: Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Yeni Med- ya, Radyo, Televizyon ve Sinema, Rek- lamcılık ve İletişim Tasarımı ve Yönetimi. Son olarak altını çizmek istediğimiz İk- tisadi ve İdari Bilimler fakültemiz, güç- lü uluslararası repütasyonu, akademik kadrosu ve başta Fenerbahçe Spor Ku- lübü olmak üzere uluslararası sivil toplum örgütleri ve uluslararası spor organizas- yonlarıyla iç içe oluşu, araştırma odaklı vizyonu ve toplumsal fayda sağlayacak sosyal inovasyon projeleri ile ön plana çıkmaktadır. Bu fakültemiz bünyesinde 2 program yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Uluslararası Fi- nans. Üniversitenin ülkemiz iş dünyasıyla bağı olacak mı? Hiç kuşkusuz ki dünyanın en iyi üniver- sitelerini incelediğimizde iki önemli oda- ğın üniversitelerin merkezinde olduğunu görüyoruz. Bunlardan birisi üniversite – sanayi iş birliği, bir diğeri de uluslararası iş birlikleridir. Gerek eğitim hayatım ge- rekse akademisyenlik görevlerim gereği bu en iyi üniversitelerde eğitim gördüm ve hocalık yaptım. Dolayısıyla buradaki tecrübelerim sonucunda, üniversite- miz bünyesinde bulunan her fakülte ve bölümün mutlaka iş dünyası ile iş birliği yapmasının çok önemli olduğunu sapta- dım. Öğrencilerin doğrudan veya dolaylı olarak bu iş ağları içerisinde tutularak teorik bilgiyi uygulamaya geçirebileceği iş hayatı tecrübesi kazanması ve me- zuniyet sonrası istihdam edilebilirliğinin (employability) arttırılması noktalarında iş dünyası ile bağ oluşturmak buradaki kilit nokta. Söz konusu bağ aynı zamanda yurt dışındaki çok uluslu şirketleri, global staj imkanlarını ve öğrenci değişim prog- ramlarını kapsayacak boyutta olacaktır. Yerleşkeniz ve özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Üniversitemiz ‘şehir üniversitesi’ konsep- tini benimsemiş olup, öğrencilerimizin kolay ve güvenli ulaşımını gözetmektedir. Alternatifli toplu taşıma imkanlarının yanı sıra kültürel ve sosyal tüketim alanlarına yakınlığı ile öğrenci dostu üniversitemiz, İstanbul’un en seçkin semtlerinden biri olan Ataşehir lokasyonunda eğitim-öğ- retime başlayacaktır. Herkesin öğrencisi olmak isteyeceği bir şehir kampüsünde, öğrencilerimizin zamanlarını, hobilerini ve akademik çalışmalarını en verimli şekilde yönetebilecekleri bir yerleşkede okuma- nın keyfini yaşayacaklarını düşünüyoruz. FBÜ ne tür olanaklar barındırıyor (kütüphane, enstitü, kulüp vb.)? Üniversitemiz yenilikçi vizyonuyla öne çıksa da, gelenekten gelen ve büyük bir değer taşıyan eğitim alt yapısını özenle yapılandırarak öğrencilerin zamanının önemli bir kısmını geçireceği kütüphane ve öğrenme merkezini de bünyesinde barındırmaktadır. Kütüphane ve öğren- me merkezimiz, yeterli kitap sayısı, dijital kaynaklara ulaşım kolaylığı ve öğrenci memnuniyeti gözetilerek dizayn edilmiş- tir. Öğrenciyi merkezinde tutan üniversite- miz açısından öğrencilerin özgür ve yara- tıcı düşüncesi büyük önem taşımaktadır. Öğrencilerin fikirlerini ticarileştirebilecek- leri kuluçka merkezi ve girişimcilik ofisle- ri; teknoloji üretimi ve transferi yapabile- cekleri özel sektör destekli öğrenci kulüp ve platformları oluşturulup üniversitemiz tarafından desteklenecektir. Diğer taraf- tan kamu yararı ve sosyal çözüm üreten enstitüler ve merkezler kurularak araştır- ma projeleri yapılacak, öğrencilerimiz bu projelerin içinde öğretim üyeleriyle birlik- te yer alacaklardır. Üniversitede spora ve sağlığa özel bir önem verilecek mi? Üniversitemiz öğrencileri Spor Kulübü- müzün profesyonel takımlarına ve ama- tör şubelerine sunduğu tüm fiziki alt yapı ve teknik üst yapı olanaklarından fayda- lanabileceklerdir. Sağlık hizmetleri ise, üniversitemizin ağırlıklı partneri ve sağlık sektörünün en önemli gruplarından biri olan Medicana Sağlık Grubu’nun imkan- ları ve kampüsümüzde yer alan sağlık merkezimiz ile sağlanacaktır. Üniversite- mizin spor, iyi yaşam ve sağlıklı yaşam konularında öğrencilerimize sunacağı olanaklar birçok üniversitenin önünde olacaktır. Üniversiteye giriş koşulları ve burs olanakları nelerdir? Üniversitemiz, ÖSYM merkezi sistemin- den öğrenci almaktadır. Tam burs, %50 burs ve %25 burs olmak üzere başarı ve tercih bursları söz konusudur. Yüksek burs oranlarıyla Türkiye’nin en çok burs veren üniversiteleri arasında yer alacak- tır. Faculty of Health Sciences has emerged as an up and coming faculty, particularly thanks to the cooperation with Turkey’s one of the best healthcare groups, Medicana. Currently, there are 3 departments within the Faculty of Health Sciences: Nutrition and Dietetics, Physiotherapy and Rehabilitation, and Nursing. Thanks to the rooted health infrastruc- ture and hospitals of Medicana, Faculty of Medicine and Dentistry is planned to open very soon. Faculty of Engineering and Architecture is also among our outstanding faculties. The faculty, in which the cooperation is very strong among digital technology companies, industry and business world, consists of 4 departments: Industrial and Systems Engineering, Computer En- gineering, Architecture, and Interior Architecture and Environmental Design. Aside from sports, TV, radio and the social media (so-called new me- dia) are among the areas Fenerbahce Sports Club invested the most. It has a great digital technological infrastructure. Students of the Com- munication Faculty will have the opportunity to work while they are studying, use the knowledge they learn, do an internship and then start a job, all at once. Currently, there are 5 programs within this faculty: Public Relations and Publicity, New Media, Radio Television and Cin- ema, Advertising, and Communication Design and Management. Finally, we want to underline that our “Faculty of Economics and Ad- ministrative Sciences” steps forward with its good international repu- tation, academic staff, research-oriented vision and social innovation projects, which provide social benefit. There are 2 programs within this faculty: Political Science and International Relations, and International Finance. Will the university be linked to the business world of our country? Undoubtedly, when we look at the best universities in the world, we see that two key focuses are at the center of them. One of them is univer- sity - industry cooperation and the other is international cooperation. I had the opportunity to attend and then to teach in these top universities. Therefore, as a result of these experiences, I come to believe that every faculty and department within our university must cooperate with the business world, and students should be, either directly or indirectly, in- cluded in these networks to gain business experience where theoretical knowledge can be applied. That helps to increase the employability after graduation, too. The bond we mentioned will also include multi- national companies abroad, global internship opportunities and student exchange programs. Can you tell us about your location and features? Our university will start its education with the concept of “city univer- sity” in Atasehir, one of the most exclusive districts of Istanbul. It is distinguished with its easy and safe transportation, alternative public transport facilities and its proximity to cultural and social consumption areas. We predict and hope all of our students to enjoy studying on a campus where they will manage their time, and balance their hobbies and academic studies, in the most efficient way. What facilities does FBU contain (library, institute, student clubs, etc.)? In addition to the innovative vision of our university, we also appreci- ate the value of the knowledge coming from tradition. Our library and learning center, where our students will spend a significant part of their time, have been designed by carefully structuring the very important educational infrastructure, by supplying sufficient number of books, and by considering the ease of access to digital resources and of course, student satisfaction. Students’ free and creative ideas will be supported by our student-cen- tered university through incubation centers and entrepreneurship offices where students will learn how to commercialize their ideas. Moreover, in the student clubs and platforms supported by private sector, students will produce and transfer technology. On the other hand, institutions and centers concerning public benefit and producing social solutions will be established and research projects will be carried out. Students will take part in these projects together with the faculty members. Will there be given special attention to sports and health at the university? Students of our university will have the opportunity to benefit from all the physical infrastructure and technical superstructure facilities of- fered by our Sports Club to professional teams and amateur branches. The health service will be provided through the health center located on our campus by Medicana, the prominent partner of our university and one of the most important groups in the health sector. The oppor- tunities that our university will offer to our students in sports, health and good life will be much wider than many of the other universities. What are the admission requirements and scholarship opportunities? Our university admits students through the exams conducted by OSYM. Success and preference scholarships are available, including full, 50% and 25% scholarships. Our university will take its place among Tur- key’s top universities that grant the most scholarships with high rates.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=