MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

24 MBA Okullarında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi’nin ayrı bir önemi var. Sadece “sorunlu” öğrenciler değil, tüm öğrenciler yakından takip ediliyor. PDR Birimi, öğrencilerin güçlü bireyler haline gelerek kendi sorunlarını kendilerinin çözebilmesini sağlamayı amaçlıyor. MBA Okulları Psikolojik Da- nışmanlık ve Rehberlik Birimi, sadece “sorunlu” öğrencilere odaklanmıyor; tüm öğrenci- leri şemsiyesi altına alıyor. Çalışmaların amacı, bireyin kendisini gerçekleştir- mesine yardımcı olmak! MBA’deki PDR çalışmalarını MBA Okulları Rehberlik Koordinatörü Serpil Yavuz Karagülle ile konuştuk. PDR, çok geniş bir alanı kapsıyor. PDR’nin sınırlarını ve amaçlarını netleştirmek için öncelikle size PDR’nin ne olduğunu değil de ne olmadığını soralım. Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR); öğrenciyi korumak, her sıkıntıdan kurtar- mak, problemlerini çözmek için doğru- dan yardım etmek, öğrenciye öğüt ver- mek, telkinde bulunmak, ikna, ahbaplık ve sohbet etmek, dertleşmek, inandıra- rak, önderlik ederek çocukların davra- nışlarını etkilemek değildir. Peki, PDR nedir? PDR, öğrencinin kendisine yardım etme- sine olanak sağlayan çalışmalardır. PDR öğrencinin kendisini tanıması, ortaya koyması, kendi kararlarını kendi vermesi, hayatını kendi yönlendirmesi ve sonuç- larından sorumlu olması işidir. PDR’de öğrenci hakkında hazırlanan test, anket, bilgi toplama amaç değil; öğrencilere yardımcı olmak için kullanılan araçtır. PDR demek bireyin benlik ve kişilik ge- lişimine yardımcı olmak demektir. PDR sadece sorunu olan öğrencilerin prob- lemlerinin çözümüne yardımcı olma, onlara birtakım hizmetler sunmayla sınırlı değil. Önleyici, yönlendirici, uyum sağ- layıcı, geliştirici, bütünleştirici, aydınlatı- cı fonksiyonlarıyla diğer öğrencilere de Amaç, kendi kendine yardım hitap etmektedir. Günümüzde rehberlik ve psikolojik danışmanlığın genel amacı ‘bireyin kendini gerçekleştirmesine’ yar- dımcı olmaktır. MBA Okullarında PDR ne yapıyor? Okulumuzda, önleyici ve gelişimsel reh- berlik yaklaşımını esas alan kapsamlı psikolojik danışma ve rehberlik programı uyguluyoruz. PDR birimi olarak; okulu- muzda öğrenim gören tüm öğrencile- rimizin ‘kişisel, eğitsel, mesleki’ gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, kar- şılaştıkları güçlükleri, sorun haline dö- nüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı, kendini tanıyan, uyum ve iletişim bece- rilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına kat- kıda bulunmayı amaçlıyoruz. PDR çalışmalarıyla neyi hedefliyorsunuz? Okul öncesinden liseye kadar her öğren- cimizin potansiyeli doğrultusunda ‘ken- dini gerçekleştirmesi’ne ve donanımlı olarak yaşama hazır olmasına destek olmayı hedefliyoruz. PDR sistemimiz; öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uz- man destek sunarak akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor. PDR birimi olarak; tüm öğrencilerimizin ‘kişisel, eğitsel, mesleki’ gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak, karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı amaçlıyoruz. 25 HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILIYOR? Tanıma çalışmaları : Her sınıf seviyesi için farklı hazırla- nan, öğrencilerimizi tanımaya yönelik çalışmalar ile gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönleri belirlenir. Anne-baba ve danışman öğretmenler bilgilendirilir. Uyum sürecini değerlendirme : Çocuğun okula başladığı dönemde ailesi, sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman ile uyum süreci değerlendirilir. Eğitim süreci planlanır. Öğrenciye yönelik hizmetler : Öğrencilerin yaş seviye- lerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Öğrenci grup çalışmaları : Sosyal, duygusal ve bilişsel alanlarda desteğe ihtiyacı olan öğrencilere yönelik grup çalışmaları yapılmaktadır. Veliye yönelik hizmetler : Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da rehberlik ve psikolojik danışmanlık biriminin gerek gördüğü durumlar- da randevu yolu ile gerçekleştirilir. Seminerler, atölyeler : Farkındalık yaratmak doğrultu- sunda yıl içerisinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. The Purpose is to Help Oneself T he MBA Schools Guidance Counselling Unit does not focus only on ‘problematic’ students; the activities carried out cover all students. The purpose of the activities held is to help indi- vidual realize himself/herself! We discussed the Guidance Counselling activities in MBA Schools with the Guidance Counselling Coordinator Serpil Yavuz Karagülle. Guidance Counselling covers a very large area. In order to clarify the boundaries and objectives of the Guidance Counselling Unit, let us first ask you what Guidance Counselling is and is not about. ‘Guidance Counselling’ is not to protect students, to save them when they are in trouble, to help them directly to solve their problems, to ad- vise them, to make suggestions to them, to persuade, to chat and to be friends with them, to complain, to impact their behavior by convincing and leading them. What is Guidance Counselling then? Guidance Counselling activities are the activities that aim to help stu- dents. Guidance Counselling is about students knowing themselves, making their own decisions and leading their own lives and being personally responsible for outcomes. In Guidance Counselling, the purpose is not to carry out tests or questionnaires or to gather infor- mation; these are tools used to help students. Guidance Counselling means helping an individual develop self and personality. Guidance Counselling is not limited to assisting only problematic students to solve their problems and to provide them with a number of services. It also addresses other students through preventive, guiding, adaptive, en- hancing, integrative and illuminating actions taken. Today, the general purpose of guidance counselling is to help with the ‘self-fulfillment of individuals’. What does the Guidance Counselling Program do in MBA Schools? In our school, we follow a comprehensive counselling and guidance program based on preventive and developmental guidance approach. As the Guidance Counselling unit, we take into account developmen- tal characteristics of all our students in our schools and aim to help them solve the difficulties they face before they become problematic, become self-aware individuals who possess adaptation and communi- cation skills, who are sensitive to their environment, and happy, healthy and creative individuals. What do you want to achieve through Guidance Counselling? Our goal is to support students’ self-realization and readiness for life in line with their potential from pre-school to high school. Our Guidance Counselling system aims to sustain academic, social and emotional processes in a healthy manner by providing expert support to students, parents and teachers. In MBA Schools, the Guidance Counselling Unit is of special importance. Not only problematic, but all the students are being closely monitored. The Guidance Counselling Unit aims to help students become strong individuals and solve their own problems. WHAT KIND OFACTIVITIES? Activities to get to know students : These activities are prepared differently for each and every grade level and they help us with getting to know students, their strengths and their areas to be improved. Relevant information is shared with parents and advisor teachers. Evaluation of the adaptation process : When a child starts school, his/her adaptation process is assessed together with his/her family, class teacher and guidance counsellor. His/her education process is planned. Student-oriented services : Various activities about different and age-related cognitive, emotional and social problems of students are carried out. Group activities with students : Group activities are carried out with students who need support in social, emotional and cognitive areas. Services for parents : Interviews with parents are held by ap- pointment in accordance with parents’ needs or in cases where the guidance counselling unit considers it necessary. Seminars, workshops : In order to raise awareness, various seminars are organized for students and parents throughout the year.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=