MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

that our students are equipped with 21st century skills and who have acquired creative problem-solving abilities knowing how to investi- gate and question life-long learning and who are science-literate. For this reason, we increase students’ scientific awareness and productiv- ity through exclusive STEAM applications, club activities, in-school and out-of-school activities / competitions. We pay special attention not to limit learning with school only. Homework assignments, projects, group work and debate competi- tions serve this. We guide students in creating their own experiences by assigning projects to them. Can you also give us information about foreign language education in your secondary schools? It is important for us that our students express themselves and com- municate with others by introducing themselves correctly. One of our most important goals is to ensure that our students have the commu- nication skills and power that go beyond geographical borders and that they have good command of universal values. Presentation as- signments and debates help students speak with richer vocabulary in mother tongue while foreign language studies within the framework of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) give them the opportunity to express themselves in a second language. 22 tuvarlar ve atölyeler var. Sadece bilginin aktarılmasını yeterli görmüyoruz. Çocuk- ların merakının, araştırma ve öğrenme isteğinin canlı tutulması için uygulamala- ra, deneyimlere ve yaşantı zenginliklerine gerek vardır. Bu ihtiyaçlar için okulumuz- da eğitim uzmanlarının oluşturduğu eği- tim uygulamaları bulunmaktadır. Eğitimde STEAM yaklaşımını esas alıyorsunuz. Bu yaklaşımı açabilir ve bu çerçevede hayata geçirdiğiniz uygulamaları da anlatabilir misiniz? Fen, Teknoloji, Mühendislik, Sanat, Ma- tematik disiplinlerinin bütün olarak ele alındığı bu yeni yaklaşımın bir gereği olarak bireyleri bir bütün olarak ele alı- yoruz. Çocuklarımızı 21. yüzyıl becerile- riyle donatarak, yaratıcı problem çözme yetilerine sahip, araştıran–sorgulayan, yaşam boyu öğrenen, bilim–okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bunun için oku- lumuzda oluşturduğumuz özel STEAM uygulamaları, kulüp çalışmaları, okul içi ve dışı etkinlikler/yarışmalarla öğrencile- rin bir taraftan bilimsel farkındalıklarını ar- tırıp diğer taraftan üretkenlik becerilerini geliştirmelerini sağlıyoruz. Öğrenmeyi okulla sınırlı tutmamaya özen gösteriyoruz. Ödevler, grup çalışmala- rı, proje görevleri, münazara yarışmaları buna yönelik. Öğrencilerin proje hazır- lamalarını isteyerek kendi deneyimlerini kendilerinin oluşturmasına öncülük edi- yoruz. Ortaokullarınızdaki yabancı dil eğitimine de değinebilir misiniz? Öğrencilerimizin kendilerini ifade etme- si ve kendilerini doğru tanıtarak iletişim kurması bizim için önemli. Evrensel de- ğerlere hâkim olmasını istediğimiz birey- lerin dünyada coğrafi sınırları aşan ileti- şim becerisine ve iletişim gücüne sahip olmaları en önemli hedeflerimizden. Su- num ödevleri, münazaralar bir taraftan ana dilde öğrencilerimize zenginlik ka- zandırırken Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı (CEFR) kapsamında yaptığımız yabancı dil çalışmaları ikinci bir dilde kendini ifade etme becerisi kazandırıyor. Exam results reports do not only involve diagnosis, but also a roadmap and treatment if interpreted correctly. Ölçme–değerlendirme uygulamalarınızdan da söz edebilir misiniz? Öğrencilerin bütünsel gelişimlerini takip etmek için güçlü bir ölçme ve değerlen- dirme yapımız bulunuyor. Öğrencilerin akademik kazanım eksiğini periyodik sınavların yanında, proje çalışmaları ve ödevlerle de ölçüyoruz. 8’inci sınıfta girecekleri sınavda kendilerini hazır his- setmelerini, potansiyellerine uygun bir sınav performansı ortaya koymaları için geribildirim çalışmaları yaparak eksikleri- ni gidermeye yönelik programlar uygulu- yoruz. Ölçme–değerlendirme çalışmalarınızın sonunda saptanan eksiklikleri giderebilmek için ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? 5’inci sınıftan itibaren yaptığımız ölçme ve değerlendirme çalışmaları öğrencile- rin kendilerini doğru tanımaları ve aka- demik eksiklerinin farkına varmalarına yönelik. Farkındalık çalışmalarının ikinci basamağı ise eksiklerin giderilmesi. Ders What kind of activities do you carry out in order to eliminate the deficiencies identified in your testing and assessment activities? The testing and assessment activities that start in Grade 5 give stu- dents the opportunity to get to know themselves correctly and become aware of their academic deficiencies. The second step of awareness raising is to eliminate deficiencies. Our subject teachers and guidance counsellors work towards making up for these deficiencies through the homework and support program designed exclusively for each and every student. The report cards prepared by the testing and as- sessment unit after exams serve this purpose. Exam results reports provide information about individual deficiencies to students, teach- ers and parents. These reports do not only involve diagnosis, but also a roadmap and treatment if interpreted correctly. Can you give us information about your guidance counselling activities? Secondary school years are the years when secondary school stu- dents need guidance the most in terms of personality development. As per our guidance counselling understanding, we help students get to know themselves. It is very important for us to be their travel mate during their journey of becoming ‘individuals’ through our guidance counselling activities that aim to help them realize their potential. The workshops and group activities that we run as part of guidance coun- selling unit activities aim to solve students’ communication problems with their parents and strengthen their relations with friends. It is our sincere wish that individuals complete the journey of self-recognition with the least damage and in the best way possible. Having developed self-awareness during primary school years, we take them over in secondary school years and concentrate on their self-development and then send them off to high school as self-man- aging individuals. 23 Can you also talk about your testing and assessment practices? We have a strong testing and assessment system in place to moni- tor students’ overall development. Student deficiencies in terms of academic achievement are assessed through regular examinations, projects and homework. In order that they feel themselves ready for the exam that they sit at the end of the 8th Grade and fulfill their potential through exam performance, we give them feedback about their deficiencies. ve rehber öğretmenlerimiz öğrenciye özgü verdiği ödev ve takviye programıy- la bu eksikliği gidermeye yönelik çalış- malar yapıyor. Sınavlardan sonra ölçme ve değerlendirme birimimizin hazırladığı karneler bu amaca fazlasıyla hizmet et- mektedir. Sınav sonuç raporları hem öğ- renciye, hem öğretmene hem de veliye her öğrencinin bireysel kazanım eksiğini raporlamaktadır. Bu raporlar sadece teş- his değil, doğru okunduğunda yol harita- sı ve tedaviyi de barındırıyor. Rehberlik çalışmalarınızdan da söz eder misiniz? Ortaokul dönemi öğrencilerin kişilik ge- lişimi açısından rehberliğe en çok ihti- yaç duyduğu gelişim çağıdır. Rehberlik anlayışımız gereği öğrencilerin kendi- lerini bulmalarını sağlıyoruz. Kendilerini gerçekleştirmelerine yönelik rehberlik çalışmalarımızla çocuklarımıza ‘birey’ olma yolculuğunda yol arkadaşı olmaya özen gösteriyoruz. Rehberlik kapsamın- da yaptığımız atölyeler, grup çalışmaları öğrencilerin anne babalarıyla iletişim so- runlarını çözmeye yönelik olup, arkadaş ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. İstiyoruz ki kişi kendini anlama ve bilme yolculuğunu en az zararla ve en iyi şekil- de tamamlasın. İlkokullarımızdan kendini fark etmiş ola- rak devraldığımız bireyler ortaokulda kendini geliştirebilmeye çalışarak, lise- lere kendini yönetebilen bireyler olmak üzere uğurlanıyorlar.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=