MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

MBA Okullarında öğrenciler STEAM yaklaşımıyla 21. yüzyıla hazırlanıyorlar. Tüm dünyada büyük ilgi gören bu yaklaşım öğrencilere prob- lem çözme, işbirliği, yaratıcılık ve liderlik gibi beceriler kazandırıyor. STEAM yak- laşımın ayrıntılarını ve eğitime yaptığı katkıları, MBA Okulları Lise Akademik Koordinatörü Demet Ulusoy anlatıyor: Son yıllarda özellikle bilişim teknolojileri- nin hızlı gelişmesiyle birlikte toplumların bu gelişmenin gerisinde kalmamak, di- ğer uluslarla rekabet gücünü arttırmak ve çağı yakalamak için eğitim programlarını bu amaçlar doğrultusunda güncelleme gereği duyduğu görülmektedir. İçinde bulunduğumuz çağda daha yenilikçi, yaratıcı, çok yönlü ve esnek düşünebilen bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için izlenmesi gereken yollardan biri de öğretim programlarında bulunan alanla- rın birbirleri ve yaşamla ilişkilendirilme- sidir. Bireylerin çok yönlü yetişmesi için disiplinlerarası yaklaşımların uygulanma- sı gerekmektedir. Uzun yıllardır üzerinde çalışılan fen, teknoloji, toplum, çevre ve sosyobilimsel durum temelli yaklaşım- lar öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini desteklemektedir. Bilişim becerilerinin ön plana çıktığı bu dönemde, bireylerin çok yönlü yetişmesine imkân sağlaya- cağı düşünülen STEAM (Fen-Teknolo- ji-Mühendislik-Sanat-Matematik) eğitimi önem kazanmıştır. STEAM, beş disiplin temeli üzerinde şekillenen, disiplinler arasında geçiş sağlayan bir model olup öğrencilerimizi 21. yüzyıla hazırlayan bir eğitim sistemi- dir. Problem çözme, teknoloji, iletişim, iş birliği, düşünme becerileri, yaratıcılık gibi becerilerin kazandırılması amaçlanır. Bu becerilerle donatılan nesillere sahip olan toplumlar ilerleyen dönemlerde fark oluşturarak daha ileriye gideceklerdir. Derslerin birbirleriyle ve yaşamla ilişkilendirilmesi: ST E AM yaklaşımı MBA Okullarında STEAM (Fen – Teknoloji – Mühendislik – Sanat – Matematik) yaklaşımıyla dersler, birbirleriyle ve yaşamla ilişkilendiriliyor. Bu sayede esnek düşünebilme becerisi edinen öğrenciler, yenilikçi, yaratıcı ve çok yönlü olarak yetişiyorlar. STEAM ve amaçlar STEAM yaklaşımının amaçlarını aşağıda- ki başlıklar altında toplayabiliriz. 1. Bilim Okuryazarlığı: Doğal dünyayı anlamak için bilimsel bilgiyi ve süreci kullanabilmenin yanı sıra, doğal dünyayı ilgilendiren tartışmalara katılabilme becerisini ifade eder. 2. Teknoloji Okuryazarlığı: Öğrenci- lerin yeni teknolojilerin nasıl kullanıldığını bilmesi, yeni teknolojilerin nasıl geliştiril- diğini anlaması ve yeni teknolojilerin bizi, ulusumuzu ve dünyamızı nasıl etkilediği- ni analiz edebilme becerilerini kazanma- sı gerektiğini ifade eder. 3. Mühendislik Okuryazarlığı: Mühendislik tasarım süreci yoluyla teknolojilerin nasıl geliştirildiğini anlamayı ifade eder. 4. Sanat Okuryazarlığı: Kişisel duygu ve düşüncelerini sanatın evrensel diliyle ifade etmek için gerekli temel bilgi ve becerilere sahip olmalarını sağlar. 5. Matematik Okuryazarlığı: Mate- matiksel problemleri ortaya çıkararak, formüle ederek, çözerek ve sonuçları yorumlayarak analiz, akıl yürütme ve fikirleri etkili biçimde ifade etme becerilerini geliştirir. Okul öncesinden yüksek öğretime kadar… Öğretim programı, öğrencilerin sahip oldukları yetenekleri ortaya çıkarmak, bu yeteneklere göre öğrencilere beceri ve yetkinlik kazandırmayı hedeflemelidir. STEAM yaklaşımının öğretim programı- na entegrasyonu bu nedenle önemlidir. STEAM eğitimi ile okul öncesinden yük- seköğretime kadar tüm süreçlerde disip- linlerarası ve mühendislikle uygulamaya dönüştürülmüş bir öğrenmenin sağlan- ması Türkiye’nin de gelecekte dünyanın lider ülkelerinden birisi olma yolunda önemli adımlar atmasını sağlayacaktır. Her kademeye özel STEAM Okullarımızda, okul öncesi ve ilkokulda fen, matematik çalışmalarına ilave olarak Üretim Atölyesi , Robotik-Kodlama dersleri yer alırken, ortaokulda ve lise- de bunlara ek olarak ScienceTEAM, STEA-Math, STEAM-ART dersleri de yer almaktadır. Ortaöğretim programın- da bulunan Bilim uygulamaları ve tekno- loji tasarım, Bilgisayar Bilimi gibi zorun- lu veya seçmeli dersler, disiplinlerarası yaklaşımların uygulanması için oldukça önemli kaynaklardır. Öğretmenler yerine öğrencilerin merkezde olduğu bir ortam, disiplinler arası geçişler, uygulamaya ayrılacak yeterli zaman, sonuçtan çok süreç ve becerilerin ön plana çıkarılması STEAM yaklaşımının te- mellerindendir. 18 19 S cience T echnology E ngineering A rts M athematics In MBA Schools, lessons are associated with the STEAM (Science - Technology - Engineering - Art - Mathematics) approach, with each other and with life. This is how students who develop flexible thinking abilities are raised as innovative, creative and versatile individuals. Bilim Teknoloji Mühendislik Sanat Matematik The STEAM approach S tudents in MBA Schools prepare for the 21st century with the STEAM approach. This approach which attracts great attention all around the world equips students with the skills such as prob- lem solving, cooperation, creativity and leadership. The details of the STEAM approach and its contributions to education are explained by Demet Ulusoy, the High School Academic Coordinator of MBA Schools: In recent years, especially with the rapid development of information technologies, societies need to update their education programs in order not to fall behind developments, increase their competitiveness against other countries and catch up with the requirements of the day. We need more innovative, creative, versatile and flexible individuals in this age. One of the ways that should be followed is to establish links between different disciplines and with life. Interdisciplinary approaches need to be adopted in order to raise versatile individuals. Science, tech- nology, society, environment and sociology-based approaches, which have been studied for many years, support multilateral development of students. This century has been the period in which IT skills have stood out. For this reason, the STEAM (Science-Technology-Engineer- ing-Art-Mathematics) education, considered as enabling individuals to be raised as multilateral individuals, has gained importance. Based on five disciplines and enabling transition from one discipline to another, STEAM is the education system that prepares our students to the 21st century. It aims to help students acquire skills such as problem solving, technology, communication, cooperation, thinking skills and creativity. The societies with the generations equipped with these skills will create a difference and go further. STEAM and Objectives Objectives of the STEAM approach can be summarized as follows: 1. Science Literacy : It is the ability to use scientific knowledge and process to understand the natural world, as well as the ability to par- ticipate in discussions concerning the natural world. 2. Technology Literacy : It means that students should know how to use new technologies, understand how new technologies are devel- oped, and gain the ability to analyze how new technologies affect us, our nation and our world. 3. Engineering Literacy : It means understanding how to develop technologies through engineering design process. 4. Art Literacy : It ensures that students have the basic knowledge and skills to express their personal feelings and thoughts through the universal language of art. 5. Mathematics Literacy : It develops the skills of analyzing, rea- soning and expressing ideas effectively by revealing mathematical problems, formulating and solving them and by interpreting results. From kindergarten to high school… The education program should aim to bring out the skills of the students and to equip them with the skills and competen- cies according to their abilities. The inte- gration of the STEAM approach into the Associating lessons with one another and life:

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=