MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

14 Yabancı dillerde özgün yöntem: Çift dil kazanımı MBA Okullarında çift dilli eğitim yapılıyor. Bu yöntem, öğrencilerin her türlü yabancı dili yetkin bir şekilde öğrenmelerini sağlarken zeka gelişimlerine de büyük katkılarda bulunuyor. Öğrencilere iki farklı dilin aynı anda öğretilmesi, öğrencilerin iki farklı düşünme becerisi geliştirmesini de sağlıyor. MBA’de uygulanan bu özgün yöntemin ayrıntılarını MBA Okulları Yabancı Diller Koordinatörü Eda Ülkü anlatıyor. Z ekâ gelişimine katkı sağlıyor, iki farklı düşünme biçimini geliştiriyor, soyut kavramlar daha hızlı algıla- nabiliyor, beyni daha esnek kılıyor... Çift dilli eğitimden söz ediyoruz. Peki, ülke- miz bu konuda istenilen başarıyı nasıl yakalayabilir? Bu sorunun yanıtı MBA Okullarındaki eğitim felsefesinde yatıyor. 1980’li yıllarla beraber öğrenci merkezli öğretim metotları, amaca yönelik öğre- tim, rehberlik eden öğretmen yaklaşım- ları ile yabancı dil öğretimi hız kazanmış olsa da günümüzde eksik olan nokta yabancı dil öğretiminin bir bilim olarak ele alınmamış olması. Bilimsel yaklaşımla yapılan dil öğretimi, beynin dil öğrenme mekanizmasının çözümlenmesini ve edi- nim sürecinin hızlanarak kalıcı hale gel- mesini kolaylaştırıyor. Öğrencinin nasıl daha iyi öğrendiğini çö- zümleyip, akademik yeterliliğe sahip uy- gun ortam ve gereksinim çözümlemeleri yapılarak, yabancı dil eğitimi ile ilgili nes- nel veriler toplanmalı. Bu verilerin objektif değerlendirmesinin sonucunda yabancı dil eğitimini bütün bir çerçevede görebil- mek mümkün olacak. Elde edilen veriler ışığında, dil planlaması çalışmaları yapı- larak gerçekçi amaçlar ortaya konmalı. Bu amaçları gerçekleştirmek için gere- ken yabancı dil öğretim yöntemi ya da yöntemleri belirlenmeli. Dikkate alınması gereken diğer bir husus da, yabancı dil eğitiminde kullanılacak uygun malze- meler. Uluslararası yayınevleri tarafından üretilen materyaller, ülkemizin eğitim iklimine uydurulmalı. Bunu gerçekleşti- rebilmenin en önemli basamağı da tam donanımlı yabancı dil öğretmenlerinin yetiştirilmesi. Lisans eğitimi ve hizmet içi eğitimler planlanarak, ön görülen amaç- lara ulaşmak için, yöntem ve malzeme- leri etkin kullanabilen, alan ve yöntemsel bilgi yeterliliğine sahip öğretmenler yetiş- tirilmeli. KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAMAK ÖNEMLİ Yabancı dil eğitiminin yöntem ve metot- larının doğru şekilde belirlenmesinden sonraki en önemli adım ise yabancı dil eğitimine mümkün olan en küçük yaş- larda başlamak. Günümüzde sıklıkla duymaya başladığımız bir kavram olan çift dilli eğitimin (bilingual education) bi- lim insanları tarafından da zekâ gelişime önemli katkılar sağlayan bir eğitim mo- deli olduğu ortaya kondu. İki farklı dilin aynı anda öğretilmesi, iki farklı düşünme biçimini geliştirmekle birlikte, çift dilli ye- tişen çocukların soyut kavramları çok daha hızlı algılayabildikleri ispatlandı. İki dili aynı zaman diliminde kullanabilmenin beyni daha esnek kıldığını ortaya koyan uzmanlar, bu sürecin zekâ gelişimine hız kattığını belirtiyorlar. Çift dilli eğitimin bireyin psikolojik gelişimine katkısı, aynı anda birden fazla işe daha kolay şekilde odaklanabilmek, dikkatini daha uzun süre koruyup, farklı ortam ve durumlara daha kolay adapte olabilmek şeklinde sıralanabilir. 15 C ontributes to mental development, develops two different ways of thinking, abstract concepts can be perceived faster, the brain becomes more flexible ... We are talking about bi- lingual education. Then how can Turkey achieve the desired level of success in this field? The answer to this question lies in the education- al philosophy of MBA Schools. MBA Schools offer bilingual education. This method enables students to learn any foreign language competently, while also contributing to the development of their intelligence. Students can develop two different thinking skills thanks to two different languages taught at the same time. Eda Ülkü, the Foreign Languages Coordinator of MBA Schools , explains the details of this unique method applied in MBA Schools. Even though foreign language teaching gained momentum with stu- dent-centered teaching methods, purpose-oriented teaching and guid- ing teacher approaches in the 1980s, what we still lack today is the failure to approach foreign language teaching as a science. Language teaching through a scientific approach facilitates the analysis of the language learning mechanism of the brain and makes the acquisition process faster and lasting. Objective data should be collected about foreign language education by analyzing how students learn better and by analyzing appropriate environment with academic competence and needs. As a result of the objective evaluation of this data, it will become possible to have a ho- listic view about foreign language education. In the light of the data obtained, language planning studies should be carried out and realis- tic goals should be put forward. Foreign language teaching method(s) to achieve these objectives should be determined. Another point to consider is the appropriate materials to be used in foreign language education. Materials produced by international publishers should be adapted to the educational climate of our country. The most impor- tant step in achieving this is the training of fully qualified foreign language teachers. Undergraduate education and in-service trainings should be planned and teachers who have the ability to use meth- ods and materials effectively and have sufficient knowledge about the field and methodical knowledge should be trained to achieve the foreseen objectives. IT IS IMPORTANT TO START AT AYOUNG AGE The most important step after correctly determining the methods of foreign language education is to start foreign language education at the earliest age possible. Bilingual education, which is a concept that we frequently hear today, has been revealed by scientists to be an educational model that makes significant contributions to mental de- velopment. The teaching of two different languages at the same time, while developing two different ways of thinking, have proven that bilingual children can perceive abstract concepts much faster. Experts have proven that using two languages at the same time makes the brain more flexible, and that this process accelerates mental devel- opment. An original method in foreign languages: Becoming Bilingual Numerous studies confirm the BENEFITS OF BILINGUALISM : 7 Seeing and using information in new ways 7 Able to absorb new information easily 7 Helps to ward off dementia in old age 7 Improves mental flexibility and problem solving skills 7 Expands worldview and intercultural connections 7 Enhanced ability to differentiate sounds and tones 7 Better rhyming, blending and segmenting skills 7 Learning new languages faster Çok sayıda çalışma ÇİFTDİLLİLİĞİN FAYDALARI NI doğruluyor: 7 Bilgiyi yeni biçimlerde görme ve kullanma 7 Yeni bilgileri kolayca özümseyebilme 7 Yaşlılıkta bunama olasılığını azaltır 7 Zihinsel esneklik kazandırır, problem çözme becerilerini geliştirir 7 Dünya görüşünü genişletir, kültürlerarası bağlar kurar 7 Sesleri ve tonları ayırt etme yeteneğini geliştirir 7 Sözcüklerle oynama becerilerini geliştirir 7 Yeni bir dil daha hızlı öğrenilir

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=