MBA OKULLARI DERGİSİ – AKTİF Sayı 1

1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 12 K odlamanın temelinde yatan al- goritma, problemden çözüme giden yolda izlenecek sıralı man- tıksal adımlar bütünü olarak ta- nımlanıyor. MBA Okullarında öğrencilere öncelikle bu ‘bütün’ verilmeye çalışılıyor. MBA’de kodlama ve robotik derslerine ilişkin ayrıntıları MBA Okulları IT Direk- törü Hazar Boz ’dan öğrendik. Öncelikle “kodlama” nedir, bizi bu konuda bilgilendirebilir misiniz? Kodlama, belirli bir programlama dili ile hazırlanmış çeşitli yazılımlar aracılığı ile (Scratch, Tynker vb.) basite indirgenmiş MBA Okullarında kodlama ve robotik eğitimine özel bir önem veriliyor. Bu doğrultuda oluşturulan bilişim laboratuvarlarında robotik kitlerden 3D yazıcılara kadar zengin bir altyapı bulunuyor. Öğrenciler özel yarışma setleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanıyor. hazır komutların ‘sürükle ve bırak’ yönte- miyle kullanılması işlemi. En basit anlatı- mıyla, temel programlama eylemi olarak tanımlanabilir. Bilgisayarlar ve elektronik devrelerle veya bunlara bağlı mekanik birimlerle iletişim kurma yöntemi. Kodlamanın temelinde algoritma hazır- lamak yatıyor. Algoritma, problemden çözüme giden yolda izlenecek sıralı mantıksal adımlar bütünü olarak tanım- lanıyor. Bu adımlar basit, kesin ve anla- şılabilir olmalı. Bir başka adım ise akış şemalarının oluşturulması. Akış şeması, algoritmadaki adımların geometrik sim- gelerle gösterilmesi ve bu simgelerin bir- biri ile ilişkilendirilmesi. Kodlamayla birlikte gündeme gelen “robot” ve “robotik” kavramlarına da kısaca değinebilir misiniz? Robot, sensörler yardımı ile ortamı algı- layabilen ve algıladığı durumu yorumla- yarak karar veren aygıtlara deniyor. “Robotik” ise kodlama dillerinden birini kullanarak, bilgisayarların ve/veya elektronik devrelerin belirli bir şekilde davranma- sını, belirli bir şey yapmasını ve yapmak istediğiniz ey- MBA has got the codes of the future! Special emphasis is placed on coding and robotics education in MBA Schools. The IT Labs established for this purpose are equipped with robotics kits and 3D printers. Students prepare for national and international competitions using special competition sets. T he underlying algorithm of coding is de- fined as the total of sequential logical steps to be followed from problem to solution. At MBA Schools, first of all, this “whole” thing is given. We asked the details about the coding and robotics lessons at MBA to the MBA Schools IT Director Hazar Boz . First of all, what is “coding”? Will you please inform us? Coding is the process of using simplified ready commands by applying the ‘drag and drop’ method through various software (such as Scratch, Tynker, etc.) prepared in a specific software language. In its simplest form, it can be defined as the basic programming action. It is the method of communicating with computers and electronic circuits or the mechanical units connected to them. The basis of coding lies in preparing algorithm. The algorithm is de- fined as a series of sequential logical steps to be followed from problem to solution. These steps should be simple, precise and understandable. Another step is the creation of flowcharts. Flowchart is showing the steps in the algorithm with geometric symbols and associating these symbols with one another. Can you also briefly talk about the concepts of “robots” and “robotics” that have entered our lives with coding? Robots are the devices that could detect the environment with the help of sensors and make a decision based on the interpretation of the situ- 13 Geleceğin kodları MBA’de! ation perceived. Robotics is a set of command operations that allow computers and/or electronic circuits to behave in a particular way, do something, and perform actions you want them to do using one of the encoding languages. The incredible development of technology has a significant impact on real life processes. At this point, it is extremely important for our children to develop 21st century skills and begin to receive coding training at an early age so that they can be solu- lemleri gerçekleştirmesini sağlayan ko- mut verme işlemler bütünü. Teknolojinin inanılmaz bir hızla gelişmesi gerçek ya- şam süreçlerini de ciddi anlamda etkili- yor. Bu noktada çocuklarımızın gelecek- te karşılaşacakları durumlar/sorunlarda çözüm odaklı olabilmeleri için 21. yüzyıl becerilerinin gelişmesi ve bu bağlamda erken yaşlarda kodlama eğitimi almaya başlamaları son derece önemli. tion-oriented in the situations/problems they will face in the future. What is the purpose of coding and robotics? Within the framework of the STEAM approach, one of our basic education objectives is to improve the 21st century skills of our students through scientific and cre- ative thinking, to collaborate with other basic disciplines such as science, mathematics etc. to ensure that students find design-oriented solutions to real-life problems. In this context, can you talk a little bit about the educational infrastructure of MBA Schools? Our specially designed IT laboratories are equipped with VEX Ro- botics, the globally known Robotics kits with both English and Turkish curriculum and the new generation Dobot brand 3D Printers to print 3D objects. In addition to course-based study sets, competition sets are also used to prepare for regional, national and international competitions. Can you also talk about your goals for this year? Our teams have been set up to participate in the competitions to be held in 2019 and preparations have already started. Our goal in partic- ipating in competitions is to teach ethical competition to our children and help them acquire the dynamics of working together by instilling team spirit. In addition, it is one of our most important goals to learn by having fun through ‘Gamification’, which is accepted as the learning style of the future and having a pleasant time with peers from different cultures. Kodlama ve robotik derslerindeki amaç nedir? Temel eğitim yaklaşımımız STEAM çer- çevesinde, eğitim kurumlarımızda yapı- lan Kodlama ve Robotik dersi ile amaç öğrencilerimizin bilimsel ve yaratıcı dü- şünme ile 21. yüzyıl becerilerini geliş- tirmek, fen, matematik vb. diğer temel disiplinlerle entegre bir yapıda hareket ederek gerçek yaşamda karşılaşacakları sorunlara, tasarım odaklı çözümler üret- melerini sağlamak. Bu çerçevede MBA Okullarındaki eğitim altyapısından da biraz söz edebilir misiniz? Özel ha- zırlanmış b i l i ş i m l a b o - r a t u - varlarımız, VEX Robotics marka dünya çapında bilinen ve hem İngilizce hem de Türkçe müfredatı bulunan Robotik kitler ve 3 boyutlu objeleri oluşturmak için yeni nesil Dobot marka 3D Yazıcılar ile do- natıldı. Ders bazlı çalışma setlerinin yanı sıra, bölgesel, ulusal ve uluslararası ya- rışmalara hazırlık için yarışma setleri de kullanılıyor. Bu yılki hedeflerinizden de söz edebilir misiniz? 2019 yılında yapılacak yarışmalara ka- tılmak üzere takımlarımız kuruldu ve çalışmalarımız/hazırlıklarımız başladı. Yarışmalar ile amacımız çocuklarımıza etik rekabeti öğretmek ve takım ruhunu aşılayarak birlikte çalışma dinamiklerini kazandırmak. Ayrıca geleceğin öğrenme stili olarak kabul edilen ‘Gamification’ (Oyunlaştırma) ile eğlenerek öğrenme- leri, farklı kültürlerden yaşıtları ile keyifli zaman geçirmeleri de en önemli hedef- lerimizden biri.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjIxMTc=